FANDOM


Tuyển tập

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

Cuốn sách của Alice

Cuốn sách của Celia

Deemo collection IB
Tuyển tập Deemo quyển 1B
Bài hát Tác giả Cách mở
Evolution Era V.K
Invite Sun Chen feat. Bibi Chao Chạm vào dưới chân bàn trong thư viện sau khi cây đạt 2m.
Run Go Run Kaeru Underground Chạm vào cái rương trong thư viện sau khi cây đạt 4m.
Yawning Lion V.K Chạm vào mảnh gương vỡ trong Căn gác sau khi cây đạt 12m.
Pulses Sta feat. A Chạm vào đốm sáng trên cây sau khi cây đạt 15m.
Electron Yuk-cheung Chun feat. Misi Ke Chạm vào cái vô lăng trong Căn gác sau khi cây đạt 10m.
Untitled2 FabricFactory Khi cây đạt 11m.
Walking by the sea Edmud Fu Khi cây đạt 12m
Beyond The Stratus Ice Khi cây đạt 14m.
Sairai Shinichi Kobayashi Khi cây đạt 16m.
Entrance Ice Khi cây đạt 18m.
Magnolia M2U feat. Guriri Khi cây đạt 20m.
Angelic Sphere 3R2 Sau khi mở cutscene "Leaves" (từ bản 1.5 trở đi).
Leviathan NeLiME Sau khi mở cutscene "Leaves" (từ bản 1.5 trở đi).

Tuyển tập này được miễn phí cho Android và được mở sẵn khi mua game trên iOS.

Kể từ bản 2.0, Tuyển tập này được tách ra thành 2 tập.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.