FANDOM


The Doctor

Phù hiệuSửa đổi

  • Trap Maker: Không bị nhận thiệt hại từ một cái bẫy trong màn chơi ở cấp độ Khó
  • Good Boy: Không thùng chứa nào bị phá trong màn chơi
  • Sniper: Chỉ giết kẻ thù bằng súng trong màn chơi
  • Nano Doctor: Không sử dụng bình máu trong màn chơi

Kẻ thùSửa đổi

  • Mutaform-1
  • WM-1 Trident
  • Buffalo
  • K9 001