FANDOM


Plate Tectonics

Phù hiệuSửa đổi

  • Nano Doctor: Không sử dụng bình máu trong màn chơi
  • Good boy: Không thùng chứa nào bị phá trong màn chơi
  • Sniper: Chỉ giết kẻ thù bằng súng trong màn chơi
  • Immortal: Hoàn thành màn chơi mà không cần hồi sinh ở cấp độ Khó
  • Senior: Hoàn thành màn chơi ở cấp độ Khó

Kẻ thùSửa đổi

  • Mutaform-1
  • Exovore
  • Razorphile
  • Octocon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.