FANDOM


Melting Steel

Phù hiệuSửa đổi

  • Defender: Không để một kẻ thù trốn thoát trong màn chơi
  • Forbearance: Không sử dụng RA trong màn chơi
  • Nano Doctor: Không sử dụng bình máu trong màn chơi
  • Melee Lover: Không sử dụng súng trong màn chơi ở cấp độ Khó
  • Senior: Hoàn thành màn chơi ở cấp độ Khó

Kẻ thùSửa đổi

  • Mutaform-1
  • Armadon
  • Razorphile
  • WM-1 Trident
  • Centaur
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.