FANDOM


Last Sunset

Phù hiệuSửa đổi

  • Uncharteer: Mở căn phòng bí mật trong màn chơi
  • Nano Doctor: Không sử dụng bình máu trong màn chơi
  • Stand Last: Không bị đánh ngã trong màn chơi ở cấp độ Khó

Kẻ thùSửa đổi

  • Mutaform-1
  • Armadon
  • Goron
  • Razorphile
  • Triclops
  • Gorex
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.