FANDOM


Last Light

Phù hiệuSửa đổi

  • Immortal: Hoàn thành màn chơi mà không cần hồi sinh
  • Trap Maker: Không bị nhận thiệt hại từ một cái bẫy trong màn chơi
  • Nano Doctor: Không sử dụng bình máu trong màn chơi
  • Melee Lover: Không sử dụng súng trong màn chơi ở cấp độ Khó
  • Nano Crusher: Phá hủy tất cả thùng chứa trong màn chơi ở cấp độ Khó

Kẻ thùSửa đổi

  • Mutaform-1
  • WM-1 Trident
  • Octocon
  • Praetor
  • Centaur
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.