FANDOM


ImplosionMission

Phù hiệuSửa đổi

  • Immortal: Hoàn thành màn chơi mà không cần hồi sinh
  • Bloodless: Không bị nhận thiệt hại trong màn chơi
  • Nano Doctor: Không sử dụng bình máu trong màn chơi
  • Stand Last: Không bị đánh ngã trong màn chơi ở cấp độ Khó
  • Senior: Hoàn thành màn chơi ở cấp độ Khó

Kẻ thùSửa đổi

  • WM-1 Manticore
  • WM1- Trident
  • Exovore (phòng bí mật)
  • Octocon (phòng bí mật)
  • Rama
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.