FANDOM


Các nhiệm vụ của Implosion được chia cho các chương và người chơi phải hoàn thành để đi tiếp cốt truyện.

Chương 1: Tiếp xúc đầu tiên/Điểm phát tín hiệu 1Sửa đổi

Implosion Chapter 1 Screen
// Nhiệm vụ C1-1: First Touchdown
// Nhiệm vụ C1-2: Neuroplasticity
// Nhiệm vụ C1-3: Synapse On Fire
// Nhiệm vụ C1-4: Visceral Glitch
// Nhiệm vụ C1-5: Fatality March
// Nhiệm vụ C1-6: Stay Vigilant
// Nhiệm vụ C1-7: Iron Oxide
// Nhiệm vụ C1-8: End Zone

Chương 2: Kết thúc địa ngục băng/Vòng Bắc CựcSửa đổi

Implosion Chapter 2 Screen
// Nhiệm vụ C2-1: Frostbite
// Nhiệm vụ C2-2: Glacial Shift
// Nhiệm vụ C2-3: Icebreaker
// Nhiệm vụ C2-4: Critical Mass
// Nhiệm vụ C2-5: Marching Orders
// Nhiệm vụ C2-6: Aurora
// Nhiệm vụ C2-7: Last Sunset
// Nhiệm vụ C2-8: Blizzard Titan

Chương 3: Deus Ex Machina[1]/Căn phòng tĩnh lặngSửa đổi

Implosion Chapter 3 Screen
// Nhiệm vụ C3-1: Double Helix
// Nhiệm vụ C3-2: Industrial Arena
// Nhiệm vụ C3-3: The Doctor
// Nhiệm vụ C3-4: Möbius Strip
// Nhiệm vụ C3-5: Zero Choice Protocol
// Nhiệm vụ C3-6: Last Stand
// Nhiệm vụ C3-7: Binary Assault
// Nhiệm vụ C3-8: Medusa's Kiss

Chương 4: Khẳng định sự tồn tại/Hợp chất dung nhamSửa đổi

Implosion Chapter 4 Screen
// Nhiệm vụ C4-1: Rapture
// Nhiệm vụ C4-2: Melting Steel
// Nhiệm vụ C4-3: Inferno
// Nhiệm vụ C4-4: Plate Tectonics
// Nhiệm vụ C4-5: To The Core
// Nhiệm vụ C4-6: Sublimation
// Nhiệm vụ C4-7: Last Light
// Nhiệm vụ C4-8: Requiem
// Nhiệm vụ C4-9: Implosion
// Nhiệm vụ C4-10: The Showdown


Tham khảoSửa đổi

  1. Deus Ex Machina trong tiếng Hy Lạp nghĩa là God from the machine.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.