FANDOM


Frostbite

Phù hiệuSửa đổi

  • Nano Crusher: Phá hủy tất cả thùng chứa trong màn chơi
  • Forbearance: Không sử dụng RA trong màn chơi
  • Stand Last: Không bị đánh ngã trong màn chơi

Kẻ thùSửa đổi

  • Mutaform-1
  • Razorphile
  • Praetor
  • Gorex
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.