FANDOM


First Touchdown

Phù hiệuSửa đổi

  • Nano Crusher: Phá hủy tất cả thùng chứa trong màn chơi
  • Bloodless: Không bị nhận thiệt hại trong màn chơi

Kẻ thùSửa đổi

  • Mutaform-1
  • WM-1 Alpha
  • WM-1 Manticore

Bên lề Sửa đổi

  • Có những tin nhắn bí mật trong màn chơi ở một căn phòng, người chơi có thể đứng trước những máy tính để nghe chúng.