FANDOM


Double Helix

Phù hiệuSửa đổi

  • Nano Crusher: Phá hủy tất cả thùng chứa trong màn chơi
  • Melee Lover: Không sử dụng súng trong màn chơi
  • Rusher: Hoàn thành màn chơi trong 200 giây ở cấp độ Khó
  • Bloodless: Không bị nhận thiệt hại trong màn chơi ở cấp độ Khó

Kẻ thùSửa đổi

  • Mutaform-1
  • Doom Spawn
  • Doom Friend
  • Centaur
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.