FANDOM


Chương

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Prologue (0)

Symphony (S)

Knight (K)

Retro (R)

Timeline (T)

Million (M)

Cytus Alive

Chương trước
The Lost
Chương 7
Loom
Chương kế
Another Me
A-7
Stt Logo Tên bài Tác giả Dễ Khó BPM
A-7 LA-7 Alive: Loom Sta 2 7 148
7-1 L7-1 Black Lair sakuzyo 6 9 150
7-2 L7-2 The Last Illusion Kiryu 4 8 132
7-3 L7-3 Galaxy Collapse Hero_C 6 8 145
7-4 L7-4 L ICE 9 9 155
7-4a L7-4a L2 - Ascension: Act 1 (Loneliness) ICE 9 9 76
7-4b L7-4b L2 - Ascension: Act 2 (Liberation) ICE 9 9 152
7-5 L7-5 Gate of Expectancy Nocturne Moonrise 5 8 190†
7-6 L7-6 Rainbow Night Sky Highway sakuzyo 5 8 174
7-7 L7-7 Quantum Labyrinth Haloweak 4 7 128
7-8 L7-8 Musik Killerblood 4 7 138
7-9 L7-9 Hercule naotyu- 5 7 174
7-10 L7-10 Aquatic Poseidon Ric 4 8 142

Bên lềSửa đổi

  • Chương này giới thiệu Sakuzyo, kiryu, Hero_C, Nocturne Moonrise, Haloweak và Ric.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.