FANDOM


Chương

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Prologue (0)

Symphony (S)

Knight (K)

Retro (R)

Timeline (T)

Million (M)

Cytus Alive

Chương trước
Vanessa
Chương 6
The Lost
Chương kế
Loom
function Operator:allocateStorage(size)
  local db = self:acquireDatabase()

  while db:getAvailableSpace() < size do
    local dated_item = db:query{
      number = 1,
      tag = "emotion",
      sort = "timestamp",
    }
    db:remove(dated_item)
  end

  local chunk = db:reserveSpace(size)
  zeroMemory(chunk)
  return chunk
end
A-6
Stt Logo Tên bài Tác giả Dễ Khó BPM
A-6 LA-6 Alive: The Lost Sta 4 7 140
6-1 L6-1 Dragon Warrior Hoskey 3 7 100
6-2 L6-2 Selfish Gene ani 3 6 100
6-3 L6-3 Realize Persona 5 7 181
6-4 L6-4 Colorful Skies 3R2 4 9 146
6-5 L6-5 It's A Wonderful World HAMO 3 6 152
6-6 L6-6 Bloody Purity Eyemedia 8 9 155
6-7 L6-7 Logical Steps yamajet 3 8 130
6-8 L6-8 Niflheimr xi 3 8 180
6-9 L6-9 Old Gold Cranky 3 8 155
6-10 L6-10 The Blocks We Loved Killerblood 2 9 134

Bên lềSửa đổi

 • Chương này giới thiệu Hoskey.
 • Đoạn mã trong cutscene có ý nghĩa: Cứ mỗi dữ liệu cảm xúc được thêm vào cơ sở dữ liệu với kích thước vượt quá kích thước bộ nhớ, thì dữ liệu cũ sẽ bị xóa để bảo toàn vùng nhớ và ghi dữ liệu mới.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.