FANDOM


Chương

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Prologue (0)

Symphony (S)

Knight (K)

Retro (R)

Timeline (T)

Million (M)

Cytus Alive

Chương trước
Disaster
Chương 3
Cytus
Chương kế
The Silence

[29/7/2970:12:57:55] OPERATOR 201173V: yêu cầu dữ liệu ký ức, tên=Vanessa

[29/6/2970:12:57:56] OPERATOR 201173V: 200 OK

[29/6/2970:12:57:56] OPERATOR 201173V: yêu cầu dữ liệu cảm xúc, tên=Vanessa

[29/6/2970:12:57:57] OPERATOR 201173V: Lỗi: 501. Chưa thực thi

[29/6/2970:12:57:57] OPERATOR 201173V: chuyển hướng tới CYTUS để giải quyết xung đột

A-3
Stt Logo Tên bài Tác giả Dễ Khó BPM
A-3 LA-3 Alive: Cytus Sta 4 8 120
3-1 L3-1 The Riddle Story Cranky 5 8 175
3-2 L3-2 Libera Me Cranky 5 7 165
3-3 L3-3 COSMO HAMO 5 7 212
3-4 L3-4 Prismatic Lollipops DJ Mashiro 4 7 202
3-5 L3-5 Otome SUZUMETUNE 5 7 147
3-6 L3-6 Spectrum SUZUMETUNE 4 5 130
3-7 L3-7 Halcyon xi 7 9 191
3-8 L3-8 The Black Case killerblood 5 7 156
3-9 L3-9 Saika Rabpit 5 7 145
3-9a L3-9a Saika II Rabpit 6 7 126

Bên lềSửa đổi

  • Chương này giới thiệu HAMO, DJ Mashiro, Cranky, xi, Killerblood và Suzumetune (thực ra là naotyu- và Maya - xuất hiện ở bài Retrospective của Chương 1).
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.