FANDOM


Blizzard Titan

Phù hiệuSửa đổi

  • Nano Doctor: Không sử dụng bình máu trong màn chơi
  • Bloodless: Không bị nhận thiệt hại trong màn chơi
  • Stand Last: Không bị đánh ngã trong màn chơi
  • Immortal: Hoàn thành màn chơi mà không cần hồi sinh
  • Senior: Hoàn thành màn chơi ở cấp độ Khó

Kẻ thùSửa đổi

  • Goron
  • Razorphile
  • Gorex
  • Triclops
  • Emperon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.